วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2021-09-22 รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำนวน 526 คน
2021-09-14 รายชื่อนักศึกษารหัส 64 รับบัตรนักศึกษา รอบ 4
2021-08-31 ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1-2564
2021-08-27 ช่องทางการสื่อสารในการเรียน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564
2021-08-23 รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สามารถเข้าระบบยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดจากภาครัฐ 30%
2021-08-20 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 10 สิงหาคม 2564)
2021-08-09 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ รุ่น 2 และ รุ่น 3 ประจำภาคฤดูร้อน/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบ Ms team ของแต่ละตอนเรียน
2021-08-09 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 กันยายน 2564)
2021-08-05 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี ประจำปีการ
2021-08-03 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(54)/2564
2021-08-02 รายชื่อพร้อมลำดับในการรับบัตรนักศึกษารหัส 64 รอบ 2
2021-07-21 กำหนดการสอบปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS
2021-07-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-07-15 รายชื่อการจัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ รอบส่ง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
2021-07-12 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2564)
2021-06-21 ตารางเรียนนักศึกษา รหัส 64 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (รอบ 3)(ครั้งที่ 9)
2021-06-11 รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 มหาวิทยาลัยจัดส่งหนังสือเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ ศูนย์หนังสือ
2021-06-11 ตารางเรียนนักศึกษา รหัส 64 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
2021-05-31 ประกาศ ตารางสอบขาดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563
2021-05-25 รายชื่อรับบัตรนักศึกษารหัส 64 จำนวน 83 คน