เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3682208 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
  3682207 การตลาดระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
  1572703 การสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับต้น
  1552664 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจพิเศษ
  3681201 การจัดการธุรกิจและการค้าจีน-อาเซียน
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  1551626 ภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไป
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3511401 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3512504 ระบบสุขภาพ
  3512505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
  3512303 ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
  3512602 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3514501 ศัพท์สามัญทางการแพทย์
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3513503 การจัดการการตลาดโรงพยาบาล
  3513505 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์